ตำราศัลยกรรมต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์

ศัลยกรรมต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ยังเป็นศาสตร์ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดที่ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น การพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดชนิดใหม่ที่มีให้เลือกใช้มากขึ้น จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ที่เพิ่มขึ้นจากภาวะไตวายเรื้อรัง และการผ่าตัดผ่านกล้องของต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้แต่งเห็นว่าในประเทศไทยยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะการผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ผ่านกล้อง จึงพยายามรวบรวมทั้งจากประสบการณ์ของผู้แต่งและจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ ขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์

ผู้แต่ง: ภาธร ภิรมย์ไชย, ปาริฉัตร ประจะเนย์, ศักดา วราอัศวปติ, กฤชฐา จีระวงศ์พานิช

สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://www.chulabook.com/medical-and-nursing/190055

#ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้อง #ผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้อง #ผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้องทางช่องปาก #โรงพยาบาลศรีนครินทร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชยอาจารย์ประจำสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น TQA Assessors
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565
จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลัก ในหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565

ตำราประสาทหูเทียม

“ประสาทหูเทียม” หนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ในเนื้อหากล่าวถึง

  • ประวัติการพัฒนาประสาทหูเทียม
  • รุ่นของประสาทหูเทียมในปัจจุบัน
  • สถานะผู้ป่วยฝังประสาทหูเทียมในประเทศไทย
  • การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
  • วิธีการผ่าตัด
  • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

บรรณาธิการพยายามรวบรวมผู้นิพนธ์จากสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งโสต ศอ นาสิกแพทย์ รังสีแพทย์ และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดติดต่อทางบรรณาธิการ เพื่อแก้ไขในการพิมพ์ครั้งถัดไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/13003

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย เป็นแพทย์นักวิจัยหู คอ จมูก อันดับ 3 ของประเทศไทย

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิจัยดีเด่นอันดับ 3 ในประเทศไทย Top 100 ในเอเชีย และ Top 500 ในระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

AI in Medical Imaging

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย และรศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ เป็นวิทยากรการเสวนาในโครงการ lunch talk ในเรื่อง AI in Medical Imaging สำหรับการวินิจฉัยโรค

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไทรอยด์ ThyPRO ฉบับภาษาไทย

แพทย์ นักวิจัยและผู้ที่รักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์ สามารถใช้แบบสอบถาม ThyPRO ที่แปลเป็นภาษาไทยและได้รับการทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือแล้ว สามารถ download จาก linkด้านล่าง

โดยสามารถดูข้อมูลการทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือได้ในวารสาร International Archives of Otorhinolaryngology ตาม link นี้

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1701270

การผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์แบบส่องกล้องใต้คาง

เทคนิคการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์แบบส่องกล้องใต้คางสำหรับผู้ป่วยพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูง เช่น โรคไตวายเรื้อรัง คิดค้นโดยรศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน Langenbeck’s Archives of Surgery วารสารทางศัลยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของศัลยแพทย์สมาคมแห่งประเทศเยอรมนีและสมาคมศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งสหภาพยุโรป


แพทย์ผู้สนใจเทคนิคนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่าง

https://link.springer.com/article/10.1007/s00423-020-01861-8

#ผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ผ่านกล้อง #ผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์แบบส่องกล้อง #โรงพยาบาลศรีนครินทร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ขอนแก่น

นักวิจัยจาก University of California แนะนำผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์แบบลงแผลใต้คาง

นักวิจัยจาก University of California พบว่าการผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์แบบลงแผลในช่องปาก ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถผ่าตัดในก้อนของต่อมไทรอยด์ขนาดใหญ่ได้ จึงแนะนำให้ลงแผลผ่าตัดใต้คางเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ที่มา: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31174063

สำหรับแพทย์ที่สนใจศึกษาการผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์แบบลงแผลใต้คาง สามารถศึกษาได้จากบทความของ รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย

http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/viewFile/8615/7644