คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชยอาจารย์ประจำสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น TQA Assessors
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565
จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลัก ในหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565