ตำราประสาทหูเทียม

“ประสาทหูเทียม” หนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ในเนื้อหากล่าวถึง

  • ประวัติการพัฒนาประสาทหูเทียม
  • รุ่นของประสาทหูเทียมในปัจจุบัน
  • สถานะผู้ป่วยฝังประสาทหูเทียมในประเทศไทย
  • การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
  • วิธีการผ่าตัด
  • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

บรรณาธิการพยายามรวบรวมผู้นิพนธ์จากสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งโสต ศอ นาสิกแพทย์ รังสีแพทย์ และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดติดต่อทางบรรณาธิการ เพื่อแก้ไขในการพิมพ์ครั้งถัดไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/13003