รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลัก ในหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565