รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ผ่าตัดถอนเครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก เจเนเรชั่นที่ 2 ในคนไข้เป็นรายแรกในประเทศไทย